පදිංචියට ඉන්න හිතෙන තැනක්

Published by Dasun on , Kamburugamuwa, Matara

Rs. 230,000.00

මාතර කඹුරුගමුවේ මාතර නගරයට 4km ගාලුපාරට මීටර 800 නවනගරයට 1km ක්‌ දුරින් දිනෙන් දින මිල ඉහල යන පුළුල් මාර්ග විදුලිය නල ජලය සියලු පහසුකම් සහිත හරිත පරිසරයකින් යුතු අගනා බිම් කොටසක්

Contact

Land, Property
Land type: Residential
Address: බොරොල්ල පාර කබුරුගමුව
Land size: 9.1
Unit: Perches
For Sale
Matara, Kamburugamuwa
Save ad as Favorite
Report this ad

Do you have something to sell?

Post your ad on made.lk

Post an ad now!