සුපිරි ඉඩමක්

Published by Dasun on , Kamburugamuwa, Matara

Rs. 275,000.00

ගාලු පාරට 500m සියලු පහසුකම් සහිත බිම් සවි සහතික හිමි තැනිතලා ඉඩමක් ආයෝජනයට හෝ පදිංචියට

Contact

Land, Property
Land type: Residential
Address: ගුණසේකර මාවත, කබුරුගමුව
Land size: 10
Unit: Perches
For Sale
Matara, Kamburugamuwa
Save ad as Favorite
Report this ad

Do you have something to sell?

Post your ad on made.lk

Post an ad now!