මාතර නගරයෙන් ම අගනා ඉඩමක් ලබා ගැනිිමට ඔබට අවස්ථාවක්

Published by Admin on , Matara, Matara

Rs. 390,000.00

Negotiable

*100% නිරවුල් හිමිකම් සහතිකය සහිතයි.
*මාතර නගරයේ ඇති ජනප්‍රිය පාසල්, සුපිරි වෙළද සැල්, රෝහල්, උසාවි, බස් නැවතුමිිපොල ආදිි ස්ථාන වලට සමිිපව.
*රාහුල විද්‍යාලය සහ සුජාතා විද්‍යාලට සමීපව, ජාතික පාසැල් මායිම තුල පිහිටා ඇත. (ලකුණු 95)
*සංචාරක ව්‍යාපාරය සදහාද සුදුසුය.
*පර්චස් 25
*පර්චසය රැ 390,000/=
*සමිිපුර්න ඉඩම හො කොටස් වශයෙන් මිලදී ගත හැක.
*මුදල් හදිසියක් නිසා ඉක්මනින් විකිනේ.

Contact

Land, Property
Land type: Residential
Land size: 25
Unit: Perches
For Sale
Matara, Matara
Save ad as Favorite
Report this ad

Do you have something to sell?

Post your ad on made.lk

Post an ad now!